(372) 6213 090

Tüüptingimused

ELEKTRIENERGIA MÜÜGI JA VÕRGUTEENUSTE TÜÜPTINGIMUSED
MADALPINGEL 0,4kV ja KESKPINGEL 6kV.

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad Paekivitoodete Tehase OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool) võrgulepingutüüptingimused madalpingel ja keskpingel (edaspidi tüüptingimused) reguleerivad võrguettevõtja poolt võrguteenuste osutamist lepingupoolele (edaspidi: ostja või pool) madalpingel liitumispunktiga alajaamas ja liinil ning keskpingel.

1.2. Tüüptingimused kehtivad sõlmitavate võrgulepingute ja tüüptingimuste (edaspidiühiselt ka võrguleping) kehtima hakkamise ajal jõus olevate võrgulepingute kohta.

Tüüptingimused on elektrienergia müügi ja võrguteenuste osutamiselepingu lahutamatu osa.

1.3. Mistahes ajal kehtivad võrguettevõtja hinnakirjad on võrgulepingu lahutamatu osa, sõltumata sellest, kas hinnakiri on võrgulepingule otseselt lisatud.

1.4. Võrgulepingu sõlmimisega kinnitab ostja, et talle on antud piisav võimalus tutvuda elektrienergia müügi ja võrguteenuste osutamise lepingu sisuga, sealhulgas tüüptingimuste ja hinnakirjade, sisuga tutvumiseks ning ta on sellega tutvunud, võrgulepingu s.h tüüptingimuste sisust aru saanud ja nõustub võrgulepinguga.

2. Mõisted

2.1. Võrgulepingus (sh tüüptingimustes ja hinnakirjas) kasutatakse mõisteid elektrituru seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides toodud tähenduses, kui võrgu lepingust ei tulene teisiti.

2.1.1. põhitariif - elektrienergia edastamise tasu (mõõtühik senti/kWh);

2.1.2. päevatariif - elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 7.00-23.00, suveajal kell 8.00-24.00 (mõõtühik - senti/kWh);

2.1.3. öötariif - elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 23.00-7.00, suveajal kell 24.00-8.00 ning laupäeval ja pühapäeval kogu ööpäeva jooksul (mõõtühik - senti/kWh);

2.1.4. katkestus - võrgu ja ostja elektripaigaldise vahelise elektrilise ühenduse katkestamine. Katkestusena ei käsitata kuni 3-minutilist elektrivarustuse katkemist avariiautomaatikaseadme toimimise ajal;

2.1.5. keskpinge - pinged üle 1 kV kuni 35 kV;

2.1.6. madalpinge - pinge kuni 1000 V;

2.1.7. mõõteseade - kindlate metroloogiliste omadustega tehniline vahend, mida kasutatakse mõõtmiseks, sealhulgas elektriarvesti, tariifijuhtimiskell, trafo või peakaitse;

2.1.8. nimipinge - 1x220 V, 3x230/400 V, 6 kV.

2.1.9. nõuetekohane mõõtesüsteem - võrguettevõtja pooltpaigaldatud mõõtesüsteem, misvastab õigusaktidele, tehnilistele normidele ja võrguettevõtja pooltkehtestatud ning avalikustatud täiendavate dokumentide nõuetele ningmõõteseadet ei ole rikutud või selle naitu moonutatud ega mõõteseadme toimimistei ole mõjutatud muul viisil, sealhulgas on mõõteseadmel rikkumata ja kõrvaldamata taatlus- ja valmistajatehase ja võrguettevõtja plommid,kaasaarvatud mõõtmata voolu ahela plommid. Vähemalt ühe eelnimetatud tingimusepuudumisel loetakse, et mõõtesüsteem ei ole nõuetele vastav;

2.1.10. tarbimiskoht - koht, kus ostja kasutab/võib kasutadavõrguteenust ja elektrienergiat;

2.1.11. võrgutasud - edastamistasu ja võrguühendusekasutamise tasu;

2.1.12. võrguteenused - võrguühenduse asutamise võimaldamineliitumispunktis, elektrienergia edastamine liitumispunktini ning edastatud elektrienergia mõõtmine;

2.1.13. võrguühenduse kasutusvõimsus - tunni keskmineaktiivvõimsus (mõõtühik - kW (kilovatt));

2.1.14. võrguühenduse läbilaskevõime - võrguettevõtja pooltvõrguühenduse kasutajale või ostjale lubatud võrguühenduse maksimaalnekasutusvõimsus või kaitseseadme nimivool.

3. Võrguteenuste osutamine ja kvaliteedinõuded

3.1. Võrguettevõtja tagab võrguühenduse kasutamise võimaluse liitumispunktis jaelektrienergia edastamise liitumispunktini ning edastatud elektrienergia koguse mõõtmise või määramise.

3.2. Liitumispunkti asukoht maaratakse vastavalt võrgueeskirjale.

3.3. Võrguühenduse läbilaskevoime, võrguühenduse läbilaskevõimet määrava kaitseseadme ja mõõteseadme asukohad määrab võrguettevõtja, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Võrguettevõtjavõib tarbimiskoha (kohtade) mõõtepunktid üle viia kauglugemisele, ostjat sellest eelnevalt teavitades.

3.4. Võrguettevõtja tagab, et ühekordse katkestuse kestus ja nende summaarne kestusaastas ei ületa võrgulepingus või õigusaktides sätestatud aega.

3.5. Punktis 3.4. kehtestatud nõuded ei kehtipunktides 11.4. ja 11.5. sätestatud rikkumise vabandatavuse sh vääramatu jõukorral.

3.6. Punktis 3.4. nimetatudkatkestuste hulka ei arvata katkestusi, mis esinevad ostja taotlusel võivõrgulepingu olulisel rikkumisel või ühel punktides 11.4 ja/või 11.5. loetletud põhjustest või poolte kokkuleppel.

3.7. Rikkest tingitud katkestuse kestust hakatakse arvestama, kui võrguettevõtja saiteada või pidi teada saama katkestusest tema võrgus ja lõpeb kui ostjatarbimiskoha elektrivarustus liitumispunktis on taastatud.

3.8. Elektrivarustuse kindluse nõuete rikkumise korral madalpingel vahendab võrguettevõtja ostja asjakohase kalendrikuu võrgutasu:

3.8.1. 2 krooni peakaitsme ampri kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab kvaliteedinõuetes sätestatud kestuse kuni 48 tundi;

3.8.2. 4 krooni peakaitsme ampri kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab kvaliteedinõuetes sätestatud kestuse 48-96 tundi;

3.8.3. 6 krooni peakaitsme ampri kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab kvaliteedinõuetes sätestatud kestuse rohkem kui 96 tundi.

3.9. Elektrivarustuse kindluse nõuete rikkumise korral keskpingel vähendab võrguettevõtja ostja asjakohase kalendrikuu võrgutasu:

3.9.1. 12 krooni võrguühenduse kasutusvõimsuse kilovati kohta, kui katkestusekõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse kuni 48 tundi;

3.9.2. 24 krooni võrguühenduse kasutusvõimsuse kilovati kohta, kui katkestusekõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse 48-96 tundi;

3.9.3. 36 krooni võrguühenduse kasutusvõimsuse kilovati kohta, kui katkestusekõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse rohkem kui 96 tundi.

3.10. Võrguettevõtja vähendab võrgutasusid punktides 3.8. ja 3.9. sätestatud ulatuses 1 kuu jooksul elektrivarustuse taastamisest arvates.

3.11. Võrguettevõtja ei vastuta katkestuse eest peale liitumispunkti ostja elektripaigaldises.

3.12. Võrguühenduse läbilaskevõimet tohib muuta ainult poolte kirjalikul kokkuleppel.Ostja ei või ületada võrguühenduse läbilaskevõimet.

4. Nõuded elektripaigaldistele ja mõõtmistele

4.1. Pooled tagavad et nende elektripaigaldised vastavad õigusaktidele,standarditele ja eeskirjadele.

4.2. Võrguettevõtja paigaldab vastavalt tema poolt nõutud tingimustele valjaehitatud mõõtepunktidesse mõõteseadmed võrguteenuste ja elektrienergia kogustemääramiseks.

4.3. Võrguettevõtja tagab temale kuuluva mõõtesüsteemi nõuetekohasuse ning korraldab vastavalt ettenähtud sagedusele selle perioodilise teenindamise (sealhulgaskont rolli, vahetuse või taatluse). Ostja kirjalikul nõudmisel korraldab võrguettevõtja mõõtesüsteemi kontrolli. Kui kontrollimisel või taatlemisel selgub,et mõõteseade osutus nõuetele mittevastavaks, kannab kontrolli ja taatlemise kulud võrguettevõtja. Kui mõõteseade osutub nõutele vastavaks, kannab mõõteseadme kontrolli ja taatlemise kulud ostja. Kui mõõteseadme viga onsuurem, kui lubatud, on pooltel õigus nõuda võrguteenuse ja elektrienergiakoguste umberarvestamist kuni 1 aasta ulatuses.

4.4. Ostja ei või kasutada elektriseadmeid, mis häirivad teiste isikuteelektriseadmete kasutamist ja/või mille kasutamine ei ole lubatud.

4.5. Ostja ei või võrguettevõtja nõusolekuta teha lülitustoiminguid võrguettevõtjaelektripaigaldises.

4.6. Kui ostja soovib oma elektriseadmeid kaitsta äikesega kaasneda võivateliigpingete vastu, paigaldab ta oma elektripaigaldisse mitmeastmelise liigpingekaitsme.

5. Elektripaigaldiste käit

5.1. Pooled tagavad oma elektripaigaldiste kaidu ja umberehituse ulatuses, mis tagab nende vastavuseõigusaktidele ja eeskirjadele ning tingimustele, mis võimaldab pooltel taitanõuetekohaselt võrgulepingut.

5.2. Pooled hoiavad ja kasutavad oma elektripaigaldisi nii, et need ei tekitaks elektrisüsteemi haireidega halvendaks elektrienergia jaotamist.

5.3. Ostja täidab lepinguga kokkulepitud elektrisüsteemi avariiolukordadeselgitamist ja likvideerimist käsitlevaid juhendeid.

6. Releekaitse ja automaatika

6.1. Pooled hoiavad nende omandis või valduses olevad võrgu releekaitse ja automaatikaseadmed ja sündmuste salvestid töökorras.

6.2. Ostja elektripaigaldise releekaitse ja automaatika peab vastama võrguettevõtjapoolt etteantud tingimustele.

6.3. Ostja elektripaigaldisega uhendatud elektrienergia reservtoiteseadmed peavadolema varustatud nõuetekohase eraldusautomaatikaga.

7. Lülitustoimingud ja võrguühenduse katkestamine

7.1. Võrguettevõtja teavitab katkestamisest või lülitustoimingutest ostjatõigusaktides ja/või tüüptingimustes ettenähtud juhtudel ja korras ning ostja võtab tarvitusele abinõud temalekatkestusega või lülitustoiminguga tekkida võiva kahju arahoidmiseks.

7.2. Võrguettevõtjal on õigus teha ostja tarbimiskoh(t)a (-de)le katkestus(-ed) ehitus- ja remonditoode tegemiseks, seaduses sätestatud juhtudel, ostjataotlusel või võrgulepingu olulisel rikkumisel ostjat sellest eelnevalt teavitades.

7.3. Oluliseks võrgulepingu rikkumiseks loetakse, kui ostja:

7.3.1. ei ole maksnud võrgulepinguga ettenähtud tasu;

7.3.2. ületab võrguühenduse läbilaskevõimet, rikub võrguettevõtja elektripaigaldisi,mõõtesüsteeme või plomme;

7.3.3. kasutab elektriseadmeid, mis ei ole lubatud, ei ole nõuetekohased, on ohtlikud, häirivad võrgu toimimist või ohustavad elektrivarustuse kindlust;

7.3.4. kasutab võrguteenuseid ja elektrienergiat ebaseaduslikult;

7.3.5. ei taga võrguettevõtjale tema lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ligipääsukõikidele võrguettevõtja elektripaigaldistele, sh kaitseseadmetele,mõõtesüsteemidele ja mõõtmata voolu ahelatele või ei luba muuta nende asukohta;

7.4. Ostja ei või taastada võrguettevõtja katkestatud võrguühendust. Kui ostjataastab võrguettevõtja katkestatud võrguühenduse, võib võrguettevõtja nõudaostjalt võrguühenduse taaskatkestamisekstehtud koigi kulutuste huvitamist. Kui katkestus toimus ostja süül, taastab võrguettevõtja võrguühenduse parast seda, kui ostja on huvitanud võrguühenduse taastamisega sh lülitustoimingutega seotud kulutused või annab võrguettevõtja poolt aktsepteeritud kinnituse nende kulutuste huvitamise kohta.

7.5. Võrguühenduse katkestamine ei vabasta ostjat võrguühenduse kasutamise tasudemaksmise kohustusest, kui võrguettevõtja osutab võrguteenused vastavaltkvaliteedinõuetele ja elektrivarustuse kindluse nõuete rikkumisel korralvahendab võrgutasu punktis 3.8.-3.9. sätestatukohaselt.

7.6. Katkestust planeerides ühildavad pooled selle ajad, kui see on võimalik ja eipõhjusta pooltele ülemääraseid kulutusi.

8. Edastatud elektrienergia koguse mõõtmine või määramine

8.1. Edastatud elektrienergia koguse mõõdab või määrab võrguettevõtja võrgulepingugasätestatud korras.

8.2. Arvesti naite ning muid mõõtmisega seotud andmeid sisaldavad võrguettevõtjakoostatud dokumendid on osutatud koguste määramise aluseks.

8.3. Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuste maht ja maksumusmaaratakse õigusaktides sätestatud korras.

8.4. Kui võrguteenuse osutamist ja elektrienergia tarbimist mõõdetakseliitumispunktist ostja pool, siis mõõdetud kogustele liidetakse arvutuslikult määratud kaod. Kui elektrienergia tarbimist mõõdetakse liitumispunktist võrguettevõtja pool, siis lahutatakse mõõdetud kogustest arvutuslikult määratud kaod.

9. Osutatud võrguteenuste eest arvete esitamine

9.1. Võrguettevõtja esitab ostjale osutatud võrguteenuste kohta arve 1 kord kuus,kui võrgulepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

9.2. Arve valjastatakse ostjale paberkandjal.

9.3. Kui ostja ei ole saanud võrguettevõtjalt arvet võrgulepinguga sätestatud tingimustel ja tahtpaevaks, arvestades selle saatmiseks mõistlikult kuluvat aega, peab tasellest võrguettevõtjat koheselt teavitama.

9.4. Kui võrguettevõtja ei ole saanud ostjalt jooksva kuu 15. kuupäevaks teadet, eteelmise kuu arvet pole saadud, arvestatakse, et ostja on arve oigel ajal kattesaanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.

10. Võrgutasude maksmine

10.1. Ostja maksab võrguettevõtjale võrguteenuste eest ja muud võrgulepingusttulenevad tasud arvete alusel nendel märgitud maksetähtpäevadeks.

10.2. Tasu loetakse makstuks päeval, millal see laekub võrguettevõtja arvelduskontolevõi kassasse.

10.3. Kui ostja ei maksa arvet märgitud maksetahtpäevaks, maksab ta võrguettevõtjale kõigi tasude täieliku laekumiseni viivist tasumatasummalt 0,2 % päevas. Viivist hakatakse arvestama maksetahtpaevalejärgnevast päevast ja lõpetatakse tasude laekumise päeval. Kui ostja peab maksma lisaks rahalisele põhikohustusele viivist, kustutatakse võlgnevusestesmalt viivis ja seejärel rahaline põhikohustus. Varem sissenõutavaks muutunudtasu kustutatakse enne hiljem sissenõutavat tasu.

10.4. Kui ostjal tekib ettemaks, jätab võrguettevõtja selle järgmiste tasude katteks.Ostja nõudmisel teeb võrguettevõtja ostjale tagasikande kahe (2) tööpäevajooksul.

10.5. Ostja maksab võrguettevõtja nõudmisel ettemaksu kui:

10.5.1. ostja pole maksnud võrgulepingust tulenevaid rahasummasid;

10.5.2. ostja suhtes esitatakse pankrotihoiatus või pankrotiavaldus või alustataksepankroti- või likvideerimismenetlust, samuti juhul, kui muudest asjaoludest on ilmne, et ostjal võib lahiajal osutuda võimatuks taita lepingust tulenevaid kohustusi.

10.6. Punktis 10.5. nimetatud juhtudel ei või ettemaksu suurus ületada 2 kuu tasu,mis on määratud viimase 12 kuu tarbimise alusel.

10.7. Võrgutasude maksmine, kui ostja tarbimiskoha liitumispunkt on 0,38 kV liinil:

10.7.1. ostja maksab võrguettevõtjale hinnakirja alusel. võrguühenduse kasutamise tasuvõrguühenduse läbilaskevõimet määrava kaitsme nimivoolu suuruse eest jaedastamistasu tarbimiskohale elektrienergia koguse edastamise eest;

10.7.2. kui tarbimiskohal on mitu liitumispunkti, maksab ostja võrguteenuste eest igaliitumispunkti kohta eraldi;

10.7.3. kui tarbimiskoha liitumispunktis on ühefaasiline võrguühendus, siisvõrguettevõtja jagab hinnakirjades toodud võrguühenduse ampripõhise kasutamisetasu kolmega ja ümardab tulemuse sajandikeni (kahe kohani parast koma);

10.8. Elektrienergia müügi ja võrguteenuste tasu, kuiliitumispunkt on keskpingel 6kV või alajaama 6 kV 0,38 kV osas

10.8.1. Selgitus tarbitava võimsuse tellimise juurdeelektrienergia eest arveldamisel.

Kasutusvõimsuse tellimiseks (kWh) ostja tellib võimsust12 kalendrikuuks prognoosides seda kuude kaupa. Tellimus tehakse üks kord aastas.

10.8.2. Kui kalendrikuu jooksul mõõdetud kasutusvõimsus:

  • * ei ületa 0,9 tellitud kogusest, siis tasub ostja 0,9 tellitud võimsusest;
  • * jääb vahemikku 0,9-1,0 tellitud kogusest, siis tasub ostja mõõdetud tarbitud võimsus eest;
  • * on suurem tellitust, siis tasub ostja kasutusvõimsuse ületatud koguse kahekordse tariifi alusel.

10.8.3. Ostja võib muuta kuuks tellitud kasutusvõimsusekogust, teavitades sellest müüjat 40 päeva ette kuu alguseni.

10.8.4. Selgutus võrguteenuste tellimise juurde ja tasuarvestus, kui liitumispunkt on keskpingel 6kV. Ostja tellib võrguühenduse maksimaalsetarbitava võimsuse üheks kalendriaastaks vähemalt 40 päeva ette kalendriaasta alguseni. Ostja ei võivähendada esitatud tellimust tellitud perioodi jooksul.

10.8.5. Kui kalendrikuu jooksul mõõdetud maksimaalnevõimsus võrdub tellitud võimsusele või on väiksem, siis tasub ostja sellel kuulvõrguteenuse kasutamise eest tellitud mahus.

10.8.6. Kui kalendrikuu jooksul mõõdetud maksimaalnevõimsus on suurem tellitud kogusest kuni 1,1 korda, siis tasub ostja sellelkuul mõõdetud koguse eest.

10.8.7. Kui kalendrikuu jooksul mõõdetud maksimaalnetarbimis võimsus on suurem tellitud kogusest 1,1 kuni 1,5 korda, siis tasubostja sellel kuul võrguühenduse kasutamise tellitud koguse eest ühekordselt jaületatud koguse eest kahekordse kW tasu.

10.8.8. Kui kalendriaasta jooksul mõõdetud maksimaalnetarbimis võimsus on suurem tellitud kogusest kuni 1,5 korda, siis tasub ostjasellel kuul võrguühenduse kasutamise tellitud koguse eest ühekordselt ja ületatudkoguse eest kolmekordselt.

10.8.9. Võimsuse ületamise korral võrreldestellituga, fikseeritud maksimaalne võimsus loetakse ostja poolt tellitudmaksimaalseks tarbimis võimsuseks järgmisel kuul.

10.9. Reaktiivenergia tasude maksmine:

10.9.1. ostja maksab tarbitud ja/või võrku antud reaktiivenergia eest.

11. Vastutus kohustuse rikkumise eest

11.1. Pooled vastutavad võrgulepingus sätestatud kohustuste mittekohase täitmise võitäitmata jätmise (kohustuse rikkumine) eest.

11.2. Ostja vastutab tema omandis või valduses olevas ehitises või selle osas võipiirdega piiratud alal asuva tarbimiskoha mõõtmata voolu ahelas paiknevatekaitseseadmete, lülitite ja ühenduste ning mõõtesüsteemi ja nendel asuvateplommide säilimise ja rikkumatuse eest.

11.3. Ostja teatab võrguettevõtjale viivitamatult tarbimiskoha mõõtmata voolu ahelas paiknevate kaitseseadmete, lülitite ja ühenduste ning mõõtesüsteemi ja nendel asuvate plommidekahjustustest, kaotsiminekust, puudumisest või hävimisest, samutimõõtesüsteemi, sealhulgas tariifilülitusseadme rikkest või selle näitudemõjutamisest või moonutamisest.

11.4. Pool ei vastuta oma võrgulepingust või õigusaktidest tuleneva kohustuserikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav. Eeldatakse, et kohustuse rikkumine ei ole vabandatav.

11.5. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõutõttu. Vääramatujõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttestlahtudes ei saanud temalt oodata, et ta võrgulepingu sõlmimise ajal selleasjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärjeületaks, sealhulgas:

11.5.1. loodusõnnetused;

11.5.2. elektripaigaldiste ehitamise ajal kehtinud projekteerimisnorme ületav äike,tuul ja jäide;

11.5.3. tulekahju;

11.5.4. majandusblokaad elektrisüsteemiga ühendelektrisüsteemis töötavate riikidevahel;

11.5.5. streik;

11.5.6. diversiooniakt;

11.5.7. eriolukorra väljakuulutamine;

11.5.8. süsteemihalduri õigusärane tegevus elektrisüsteemi normaalolukorra tagamiseks;

11.5.9. elektri tarbimise piiramine vastavalt seadusele.

11.6. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes ajavältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.

11.7. Pool võib võrgulepingu rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõikiseadusest, või võrgulepingust s.h tüüptingimustest tulenevaidõiguskaitsevahendeid, kui seadusest, tüüptingimustest või võrgulepingust eitulene, millist õiguskaitsevahendit kasutatakse ja kui kahju ei ole tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või seadusest tulenevalt ei ole vastutusepiiramist keelatud.

11.8. Kui mõõtesüsteemi või selle osa rikke, rikkumise või kadumise põhjustas ostja,huvitab ta võrguettevõtjale selle parandus-, vahetus-asendus- võiumberehituskulud.

11.9. Pool huvitab teisele poolele võrgulepinguga sätestatud kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Otsene varaline kahju hõlmab eelkõigekaotsiläinud või hävinud vara väärtuse või vara halvenemisest tekkinud väärtusevähenemise, isegi kui see tekib tulevikus, ning kahju tekitamisega seoseskantud või tulevikus kantavad mõistlikud kulud, sealhulgas mõistlikud kulud kahju ära hoidmiseks või vahendamiseks ja hüvitise saamiseks, muu hulgas kahjukindlaks tegemiseks ja kahju huvitamisega seotud nõuete esitamiseks. Otseseksvaraliseks kahjuks on ka kohustuse rikkumise tõttu võrgu või selle osa shmõõtesüsteemide kahjustuste kõrvaldamisega ja/või ümberehitamisega seotud kulud.

12. Teavitamine

12.2. Võrguettevõtja teavitab ostjat plaanilistest katkestustest kirjalikus,kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis võrgulepingus fikseeritud kontaktandmeteletuginedes.

12.3. Riketest tingitud katkestustega seotud teavet valjastab infotelefon 6 213 080, 5280954, 5115074.

12.4. Ostja teatab võrguettevõtjale katkestusest elektririkete telefonil 6 213 080, 5280954, 5115074.

12.5. Võrgulepinguga sätestatud kontaktandmete muutumisest teatab võrguettevõtjaostjat eelnevalt veebilehel ja vähemalt ühes üleriigilises päevalehes.

12.6. Võrgulepinguga sätestatud kontaktandmete ja käidukorraldaja andmete muutumisestteavitab ostja võrguettevõtjat 14 päeva jooksul.

12.7. Ostja on kohustatud esitama võrguettevõtjale viimase nõudmisel teavet, mida on vaja jaotusvõrgutöörežiimide planeerimiseks.

12.8. Kompenseerimisseadme kasutamise korral teatab ostja võrguettevõtjale selletuubi, võimsuse ja automaatjuhtimise olemasolu.

13. Võrgulepingu muutmine

13.1. Võrgulepingut saab muuta poolte kirjalikul kokkuleppel või muudel võrgulepingus või tüüptingimustes või seaduses ettenähtud alustel.

13.2. Võrguettevõtjal on õigus ühepoolselt muuta hinnakirju ja tüüptingimusi,järgides seaduses sätestatud korda. Võrguettevõtja annab ostja nõudmisel selgitusi muudatuste kohta.

13.3. Võrguettevõtja teavitab ostjat hinnakirjade ja tüüptingimuste muutmisestvähemalt ühes üleriigilises päevalehes. Ostjal on muudatustega mittenõustumise korral õigus võrgulepingüles öelda.

14. Võrgulepingu kehtivus

14.1. Võrguleping jõustub selle allkirjastamisest mõlema poole poolt või poolte vahelkokku lepitud ajal või kui tarbimiskohas on võrgulepingu sõlmimise ajalvõrguühendus katkestatud, siis võrguühenduse taastamisest.

14.2. Võrguleping lõpeb:

14.2.1. tahtajalise võrgulepingu korral tahtaja möödudes, kui uks pool teatab teisele poolele kirjalikult vähemalt 1 kuu enne võrgulepingu kehtivusaja lõppuvõrgulepingu lõppemisest;

14.2.2. poolte kirjalikul kokkuleppel;

14.2.3. võrgulepingu ülesütlemisel võrgulepingus ja õigusaktides nimetatud põhjustel ühepoole kirjaliku avalduse alusel;

14.2.4. äritarbija lõppemisel.

14.3. Kodutarbijast ostjal on õigus võrguleping igal ajal üles öelda, teatades sellest võrguettevõtjale kirjalikult vähemalt 30 päeva ette. Äritarbijast ostjal on õigus võrguleping igal ajal ülesöelda, teatades sellest võrguettevõtjale kirjalikult vähemalt 30 päeva ette,kui võrgulepingus ei ole kokku lepitud teisiti. Ostja ei või võrgulepingut ülesöelda, sealhulgas ei või ta nõuda võrguühenduse katkestamist, kui ostjavõrguühenduse suhtes on kolmanda isikuga sõlmitud kehtiv elektrileping ning seeisik ei ole võrguettevõtjaga võrgulepingut sõlminud.

14.4. Ostja teatab võrgulepingu lõppemisel võrguettevõtjale arvesti lõppnäidud,võimaldab võrguettevõtjale tarbimiskoha mõõtesüsteemide ülevaatuse jatarbimiskoha võrgust lahtiühendamise, samuti maksab arvel näidatud tahtpaevakskõik võrgulepingust tulenevad tasud.

14.6. Kui ostja ei ole kolme (3) aasta jooksul võrguühendust kasutanud ja/või ei oletasunud võrguühenduse kasutamise eest, ei pea võrguettevõtja tagama võrguühenduse kasutamise võimalust.

15. Erimeelsuste lahendamine

15.1. Võrgulepingu täitmisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevaid eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.

15.2. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse võiselle alusel kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.

15.3. Kui võrgulepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolteläbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi kohtus.